De belangrijkste punten en het uitgebreide regelement.

Snelle spelregels !

 • Geniet elke dag weer als je op tuin bent.
 • Spullen die je gebruikt hebt uit de schuur, weer op de plaats terug brengen.
 • Waterslangen niet op het pad laten slingeren en de kraan altijd weer dichtdraaien en de slang afkoppelen voor de volgende gebruiker.
 • Als je het pad bevuilt door werkzaamheden, dan ook weer opruimen.
 • Geen gewassen, planten, struiken of bomen over het pad laten groeien en hangen.
 • Maak van je volkstuin geen opslagplaats, hou het netjes.
 • Als je bouwplannen heb, laat dat het bestuur even weten.
 • De slootkant netjes bij houden.
 • Gebruik alleen toegelaten bestrijdingsmiddelen (lijst)
 • Maak gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen

Op de vereniging hangt een goede sfeer, er is altijd een luisterend oor, en iedereen is altijd bereid om elkaar even te helpen waar nodig is.    Maar ook wij hebben een huishoudelijk regelement, voor als het een keertje nodig mocht zijn om elkaar daar over aan te spreken.  Daarin staan de afspraken die samen met de leden zijn opgesteld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN  VOLKSTUINVERENIGING “ONS GENOEGEN” HEERJANSDAM

Art. 1: NAAM EN DOEL.  De Volkstuinvereniging Ons genoegen, gevestigd te Heerjansdam (gemeente Zwijndrecht), in het vervolg  aangeduid als vtv O.G. is opgericht op 28 januari 1958 en stelt zich ten doel tuingrond ter beschikking te hebben of te verkrijgen, die rechtmatig door de leden van de vereniging gebruikt kan worden om als volkstuin te dienen.

Art. 2: LEDEN.  Natuurlijke dan wel rechtspersonen die een perceel grond huren van de vtv O.G. Deze personen/ rechtspersonen dienen – in principe – woonachtig/ gevestigd te zijn in Zwijndrecht of omliggende gemeenten. Zij die als kandidaat-lid wensen te worden ingeschreven melden zich bij de secretaris of diens plaatsvervanger.

Daarnaast kent de vereniging ook leden zonder tuin. Zij betalen geen huur, doch wel contributie. De leden zijn verplicht de reglementen van de vereniging, als mede de besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering stipt op te volgen.

Art. 3: AANMELDING. Zij die als kandidaat-lid wensen te worden ingeschreven melden zich bij de secretaris of diens plaatsvervanger. Kandidaat-leden worden in volgorde van aanmelding bij het leegkomen van tuinen opgeroepen. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de volgorde van de lijst. Het inschrijfgeld, is eenmalig en bedraagt € 5,–. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de contributie door de penningmeester in rekening gebracht.

Art. 4: CONTRIBUTIE. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. Betaling, op de bankrekening van de vereniging geschiedt aan de hand van een factuur, die door de penningmeester wordt opgesteld Betaling van deze factuur dient binnen 30 dagen na dagtekening te geschieden. Zij, die op 1 oktober van het lopende kalenderjaar in gebreke zijn gebleven hun contributie te betalen, worden geacht hun lidmaatschap te hebben opgezegd.

Art. 5: HUUR. De huur wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar, lopend van 1 januari t/m 31 december en is zonder opzegging van jaar tot jaar doorlopend. De verschuldigde huur wordt berekend per m². Het bedrag per m² wordt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Betaling, op de bankrekening van de vereniging geschiedt aan de hand van een factuur, die door de penningmeester wordt opgesteld. Betaling van deze factuur dient binnen 30 dagen na dagtekening te geschieden.

Art. 6:  BORG. De leden dienen bij aanvang van hun lidmaatschap een borg te betalen van € 75,-. De hoogte van de waarborgsom wordt op de algemene ledenvergadering door de leden bepaald. De penningmeester brengt het verschuldigde via een factuur gelijktijdig met de contributie, pacht en het inschrijfgeld in rekening door middel van een factuur. Wordt de tuin na beëindiging van het lidmaatschap op de juiste wijze achtergelaten (conform art. 9.) dan wordt de borg, door de penningmeester, teruggestort.

Bijzondere bepalingen bij de artikelen 4, 5 en 6. Bij nalatigheid van betaling kan het bestuur besluiten het factuurbedrag te verhogen met administratiekosten. Eventueel buitenrechtelijke kosten die het bestuur maakt om de vordering (en) op een lid/ de leden te innen zullen aan de nalatige persoon/ personen worden doorberekend.

Art. 7: DE TUINEN. Iedere huurder(ster) heeft de beschikking over het gehuurde perceel, doch is verplicht de tuin van aanvang af in goede staat te onderhouden en onkruidvrij te houden. Het is toegestaan om gras als gedeeltelijke bedekking te gebruiken, mits dit kort wordt gehouden en geen zaad schiet. Het is toegestaan om delen die tijdelijk (minder dan één seizoen) niet in gebruik zijn af te dekken door middel van worteldoek. De enige uitzondering hierop zijn slootkanten. Deze mogen permanent afgedekt worden met worteldoek. Afscheidingen van prikkeldraad en greppels, bedoeld als afscheiding, zijn verboden. Beplanting als afscheiding mag nimmer aanleiding geven tot schade of hinder van de naaste buur. Sloten en paden dienen voortdurend goed onderhouden te  worden.Derhalve mogen heggen en hekwerken niet hoger zijn dan 80 centimeter.

Art. 8: GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is toegestaan, mits men zich houdt aan de wet en regelgeving zoals deze zijn opgenomen in:

1)De waterwet, waarin lozen verboden is tenzij er toestemming of een vergunning is, en een zorgplicht artikel waarin staat dat je de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam (een oppervlaktewaterlichaam is niet alleen het water in de sloot maar ook de bodem en de oever/talud) niet in gevaar mag brengen en 2) De wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, waarin de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en het wettelijk gebruiksvoorschrift geregeld zijn. Onder het wettelijk gebruiksvoorschrift worden de aanwijzingen op de verpakking verstaan.

De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze  opslaan van bestrijdingsmiddelen in afsluitbare kasten, dit conform de landelijke voorschriften. Bij gebruik van bestrijdingsmiddelen is iedereen zelf aansprakelijk indien lichamelijk letsel of schade aan gewassen of het oppervlaktewater wordt toegebracht. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen  2 strekkende meter van de slootkant is ten strengste verboden, conform regelgeving van het waterschap.

Leden dienen een administratie bij te houden van de gebruikte middelen en de datum van gebruik.

Het bestuur is gerechtigd tot het opleggen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dan wel het doen verwijderen en vernietigen van aangetaste gewassen (hierbij valt te denken aan de bestijding van Phytoftora).

Het bestuur kan 1 of 2 leden aanwijzen, die gerechtigd zijn tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik. Zij dienen daartoe in het bezit te zijn van een spuitlicentie, die op kosten van de vereniging behaald kan worden.

Art. 9: EINDE HUUR.Art. 9: EINDE HUUR. Bij het beëindigen van de huur dient uiterlijk
binnen een maand alles van de tuin verwijderd te zijn. Het gehuurde perceel dient “zwart” opgeleverd te worden. Objecten zoals kassen, fruitbomen en – struiken die door de volgende
huurder worden overgenomen vormen hierop een uitzondering. Niet verwijderde eigendommen worden na het verstrijken van deze termijn voor rekening van de huurder van de tuin verwijderd.
Op deze rekening wordt de borg in mindering gebracht. Indien de borg niet toereikend is om de door het bestuur gemaakte kosten te dekken worden deze hogere kosten bij de verlatende huurder in rekening gebracht. Opzegging van de huur moet uiterlijk 3 maanden voor het einde van het jaar schriftelijk aan de secretaris geschieden, dus voor 1 oktober. De tuin moet dan voor 1 december leeg zijn. Leden, die hun tuin of sloot verwaarlozen, krijgen éénmaal een waarschuwing om hun tuin of sloot in goede staat te brengen. Indien zonder opgave van gegronde redenen na een maand na dagtekening hier aan geen gehoor gegeven is, kan
men als lid geroyeerd worden. Het geheel of gedeeltelijk onderverhuren van de tuinen aan
derden en het aangaan van deelbouw is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan.

Art. 10: ALGEMENE BEPALINGEN. De huurder(ster) zal zich onthouden van:

  • Het graven van greppels langs de voetpaden.
  • Het werpen van vuilnis of afval buiten zijn/haar tuin, het versperren of verontreinigen van sloten, greppels of voetpaden.
  • Het verbreken of beschadigen van afrasteringen of het verplaatsen van de grenspalen.
  • Het ongevraagd en zonder toestemming betreden van andermans tuin en daar op enige wijze iets doen zonder diens toestemming. Bestuursleden behouden wel het recht om zich indien nodig vrij te bewegen over de verhuurde tuinen.
  • Het houden van dieren op de tuin. Leden die op peildatum 1 december 2012 al kippen houden mogen deze blijven houden (zelfde aantal en geen haan) mits dit geen hinder geeft aan hun buren. Deze rechten zijn niet overdraagbaar aan nieuwe huurders.
  • Het rijden op de voetpaden anders dan met de fiets of kruiwagen.
  • Het brengen van honden, katten of welk gedierte dan ook op het complex, die anderen overlast kunnen veroorzaken.
  • Het gebruik van het gehuurde als opslagplaats.
  • Het gebruik van eigen elektrische of motorische pompen voor het besproeien van tuinen.
  • Het verbranden van tuinafval of ander afval.
  • Het storten van grind of puin voor verharding van paden ed.
  • Het planten en houden van aardperen, Helianthus tuberosus.

Bij overtreding van deze bepalingen kan men als lid geroyeerd worden.Bij overtreding van de laatste bepaling kan het bestuur overgaan tot het doen van aangifte bij de politie. Het kweken van wiet is immers bij wet verboden. Tevens worden alle kosten voortvloeiende uit deze overtredingen op de veroorzaker verhaald. De borg wordt op het bedrag van deze kosten in mindering gebracht.

Art. 11: OVERIGE BEPALINGEN.

   • Op zondag arbeid verrichten op de tuinen met behulp van machines of motoren is niet toegestaan.
   • Onbevoegden worden ingevolge art. 461 Wetboek van Strafrecht niet toegelaten.
   • Het lid is aansprakelijk voor het gereedschap van de vereniging dat door hem/haar wordt gebruikt of geleend
   • Het gereedschap van de vereniging moet onmiddellijk na gebruik schoon in de volkstuinschuur teruggebracht worden.
   • Het bouwen van huisjes, schuurtjes of andere opstallen is niet toegestaan. Eén en ander conform het bestemmingsplan Buitengebied Zwijndrecht.
   • Kasjes mogen alleen worden geplaatst indien men hiervoor toestemming heeft van het bestuur. Tevens dienen de afmetingen conform het gestelde in artikel 13.2 punt c, van het bestemmingsplan Buitengebied Zwijndrecht te zijn, namelijk een maximale oppervlakte van 15 m² en een maximale hoogte van 3 meter.
   • Broeibakken en kassen moeten minimaal 50 cm. uit het hart van de paden worden geplaatst. Uitzonderingen hierop moeten door het bestuur worden goedgekeurd.
   • De leden van de vereniging zijn verplicht de aanwijzingen van het bestuur en/of de daartoe door het bestuur gemachtigde of door de algemene ledenvergadering aangewezen leden stipt op te volgen.
   • Er mag geen gereedschap, toebehorend aan de vereniging, aan niet-leden worden uitgeleend.
   • Ter voorkoming van schade aan tegelpaden, buizen en schakelaars is het verboden om, zonder toestemming van het bestuur, met voertuigen zwaarder dan 1.000 kg. over de paden te rijden.
   • Iedereen is verplicht, wanneer hij/zij de tegelpaden verontreinigd, deze schoon te maken.
   • Bomen dienen minimaal 1,15 meter uit het hart van het pad geplant te worden.
   • De maximale hoogte van bomen bedraagt 3 meter.

    

Art. 12: HET BESTUUR. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal leden. Zij worden op de algemene ledenvergadering door en uit de leden gekozen. De leden van het bestuur hebben drie jaar zitting. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige leden van het bestuur verdelen in onderling overleg met de voorzitter de functies. Bestuursleden treden af volgens een vast schema:

Jaar 1: Voorzitter & Algemeen bestuurslid.

Jaar 2: Secretaris, Tweede voorzitter & Tweede secretaris

Jaar 3: Penningmeester & Tweede penningmeester

Aftredende bestuursleden zijn, mits zij zich hiervoor herkiesbaar hebben gesteld, terstond herkiesbaar. De bestuursleden zullen elkaar zo vaak dit nodig is ondersteunen.

Art. 13: DE FINANCIELECONTROLE COMMISSIE. Ter controle van het financieel beheer van de vereniging wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering uit de leden een financiële controle commissie benoemd. Deze commissie bestaat uit twee leden en een reservelid. De leden van de commissie zijn tot de algemene ledenvergadering tot geheimhouding tegenover derden verplicht.

Art. 13A: DE TUINCONTROLE COMMISSIE. De algemene leden vergadering kiest uit de aanwezige personen twee leden om zitting te nemen in de tuincontrolecommissie. Deze commissie wordt aangevuld met een bestuurslid. De tuincontrole commissie controleert periodiek de tuinen en of deze conform het huishoudelijk reglement worden onderhouden. De commissie
bepaalt zelf het aantal controles per jaar, de data en zorgt voor publicatie daarvan. De commissieleden zijn door hun benoeming bevoegd om elke tuin te betreden op elk willekeurig tijdstip.

De tuincontrole commissie doet verslag aan en adviseert het bestuur. De commissie is niet bevoegd tot het opleggen van maatregelen; dit is uitsluitend een bevoegdheid van het bestuur.
Indien leden zich niet aan het reglement houden en de commissie heeft dat geconstateerd zal vanuit het secretariaat namens het bestuur contact gezocht worden met de betreffende huurder. Het secretariaat legt de bevindingen van de commissie vast in een verslag en archiveert dit.

Art. 14: DE ALGEMENE LEDENVERGADERING. Eenmaal per jaar, binnen drie maanden na afloop van het voorafgaand kalenderjaar, wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering worden door het bestuur en de commissies verslagen uitgebracht over de verrichtingen in het afgelopen jaar. Tevens vinden de periodieke bestuursverkiezingen plaats en worden de leden van diverse commissies benoemd. Voorts wordt de eventuele begroting voor het nieuwe verenigingsjaar ingediend. Op voorstel van de penningmeester wordt de hoogte van de tarieven voor contributie, pacht, inschrijfgeld en de waarborgsom vastgesteld door de ledenvergadering.

Art. 15: BIJZONDERE LEDENVERGADERING. Het bestuur kan,
indien hiertoe aanleiding bestaat, de leden voor een bijzondere ledenvergadering bijeen roepen. Ook leden kunnen het bestuur verzoeken een vergadering uit te schrijven. Dit verzoek dient
schriftelijk, met reden omkleed, door minstens één tiende (1/10) van de stemgerechtigde leden ondertekend te zijn. Op deze vergadering, die binnen 4 weken na ontvangst van bedoelde
aanvraag door het bestuur moet worden uitgeschreven, kunnen alleen bindende besluiten worden genomen, indien tenminste 20 stem gerechtigde leden aanwezig zijn. Is het vereiste aantal van 20 niet aanwezig, dan moet de vergadering opnieuw worden uitgeschreven. Deze opnieuw uitgeschreven vergadering kan besluiten nemen, bij reguliere meerderheid van stemmen (helft plus 1) ongeacht het aantal aanwezige leden. Op deze vergadering kunnen geen besluiten worden genomen over voorstellen, die niet op de agenda voorkomen.

Art. 16: In gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Aanvullingen af wijzigingen van dit reglement hebben plaats, indien de algemene ledenvergadering daartoe besluit met gewone meerderheid van stemmen.

Dit huishoudelijk regelement vervangt de op 1 maart 2016 door de ledenvergadering vastgestelde versie en treedt in werking na vaststelling door de algemene ledenvergadering op 5 maart 2019.

  • Bijlage 1.
   Privacy beleid van de Volkstuinvereniging “Ons Genoegen”te Heerjansdam.
   Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die olkstuinvereniging “Ons Genoegen” (hierna aangeduid als: de vereniging ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van de vereniging, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geeft
   u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.
   1. Verantwoordelijke belast met de verwerking van de persoonsgegevens is het secretariaat van volkstuinvereniging “Ons Genoegen”  (secretariaat), KvK nummer: 40323964. De secretaris is bereikbaar via e-mailadres; info@volkstuinverenigingonsgenoegen.nl
   2. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel?
   2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   a) voor- en achternaam
   b) adresgegevens, eventueel postadres
   c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).
   2.2 De vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde
   persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   a) de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van informatie of het
   afhandelen van verkregen informatie. Afmelding van mailing is te allen tijde mogelijk via een e-mailbericht aan de secretaris.
   3. Bewaartermijnen
   De vereniging verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap. Wilt u daarna de gegevens verwijderd hebben, dan kunt u dat melden bij het
   secretariaat.
   4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
   4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
   5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/ klachten
   5.1 Via het secretariaat van de vereniging kunt u een verzoek indienen om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek in
   behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
   5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking
   van de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de secretaris.
   5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de voorzitter via het secretariaat.
   5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan het secretariaat: info@volkstuinverenigingonsgenoegen.nl
   6. Wijzigingen
   Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.
 • Het kweken van hennep ( Cannabis sativa) ook wel wiet of kemp genoemd.